BelépésAjándék
Újra kaphatók:

Felmérés:

Hogyan talált rá honlapunkra?
Powered by Drupal

You are here

Címlap
 • Törzs:

  — Lelkipásztori szó fiatal édesanyákhoz. —

  Kedves Asszonytestvérem! Életének egyik nagy és jelentős fordulójához érkezett el: édesanya lett, gyermeke született. Lehet, hogy ez az első gyermeke és most érzi át először elszenvedett kínok és aggodalmak után az anyaság édes örömét és megszentelt boldogságát. Lehet, hogy már másik, nagyobb testvéréhez érkezett az új kistestvér, vagy éppen elvesztett gyermek helyett adta Isten. Bármelyik esetben ismét érezheti: Isten szeret és megáld. Lehet, hogy már nagy családba, sok gyermek és szerény, vagy éppen szegény viszonyok közé jött a kis jövevény és most még több a gond: mit csináljunk vele, hogy neveljük fel. Ha meg „házasságon kívül" született volna, anyai örömének édességébe az emberek előtt való szégyenkezés keserűsége vegyül. Lehet... De ne felejtse el, hogy bármilyen életkörülmények közé született is gyermeke, Isten ajándékul adta. A gyermek sohasem átok, legfeljebb a felelőtlen, vagy rosszul nevelő szülő átok a gyermek számára. A gyermek mindig áldás és mindig ajándék. Ehhez képest másodrendű dolog az, hogy fiú-e vagy lány, hogy első-e vagy nyolcadik, hogy egyelőre az apa, vagy anya nevén anyakönyvezték-e. A gyermek ajándék. Hányan meghoznának érte minden áldozatot, vállalnának minden szenvedést, fizetnének arannyal s Isten nem ád. Testvérem meg most reámosolyoghat szendergő kisdedére, boldogan emelheti feje fölé, mint egy ragyogó csillagot, táplálhatja, gondozhatja. A gyermek ajándék, vele a mi életünk gazdagodik meg. Benne kapunk a jövőben új célt, munkánkban értelmet, benne támadnak újra reménységeink. Milyen szegénnyé és nyomorulttá teszik életüket azok a fiatal házasok, akik, mikor Isten adna gyermeket, kényelemszeretetből, félelemből, mondjuk ki őszintén: önzésből bűnösen megakadályozzák jövetelét. Ha a gyermek ajándék, akkor úgy fogadjuk el, amint Isten adta. Nem elégedetlenkedhetünk azon, hogy miért leány született és nem fiú, vagy miért fiú és nem leány; nem zúgolódhatom, hogy miért másra hasonlít és nem énrám, vagy hogy miért érzem néha idegennek, amint növekszik s nem tudom természetét megváltoztatni, vagy az én akaratom szerint formálni. Isten minden gyermekben új életet, új egyéniséget ad s úgy, olyan testalkattal, egészséggel, testi vagy lelki gyengeséggel és tehetséggel kell elfogadnunk, amilyennek adja. De ha ajándék a gyermek, akkor nem bálvány. Hány szülő első — és sokszor egyetlen — gyermeke láttára elveszti a fejét és valósággal isteníti azt a gyarló, bűnös kis emberpalántát. „Imádja." „Rajong érte." „Csak gyermekének és gyermekéért él." Nagyobb hibát ennél alig követhet el szülő. Valósággal vétkezik gyermeke élete ellen, amikor bálványozni kezdi. Mert vagy a gyermekében is csak önmagát szereti s szeretete hiú és áltató önszeretet. Vagy elveszti a mértéket és gyermekéből komoly, munkás és közösségi életre alkalmatlan nebántsvirágot, elkényeztetett bábot csinál. A gyermeket ne bálványozzuk, csak szeressük. De: s z e r e s s ü k ! Komoly, fegyelmező, megbocsátó, felelősségtől áthatott szeretettel. A fát, virágot se úgy szereti Isten, hogy mindig csak kényeztető napfényt, vagy üvegházi meleget ád, hanem úgy, hogy ad esőt is, harmatot is, telet is, éjszakát is, vihart is, villámot is. (Viszont ne felejtsük el, hogy az utóbbiból: keveset.) Aki „imádja" gyermekét, „imádásával" az egyedül imádandó Isten helyébe teszi s elvesztheti Istent, de vele elvesztheti gyermekét is. A gyermek ajándék, tehát nem ékszer és nem játékszer. Hány szülő valóságos kis majomként öltözteti, cifrálja gyermekét s úgy mutogatja és dicsekszik vele — legtöbbször a gyermek füle hallatára — s szentül hiszi, hogy az ő fiánál okosabb, az ő lányánál gyönyörűbb teremtés nincs ezen a világon. Ingyen se gondolja, hogy gyermekét jóvátehetetlenül elkapatja vele. Imádkozzunk, hogy Isten meg ne verjen ezzel a vaksággal és bele ne essünk az oktalan szülői majomszeretet hibájába. A gyermek nem játékszer, hanem feladat és kötelesség. Nem úgy kaptuk, hogy eleven játékszerként bánjunk vele és azt tegyük, ami nekünk tetszik, hanem megbízásból kaptuk és nálunk jobb, hívőbb, nemesebb: emberebb emberré és magyarabb magyarrá kell nevelnünk. Ezt Isten egyszer számonkéri tőlünk. Hány nagyszerű gyermeknek életét nem a betegség, nem a saját hibája tette tönkre, hanem szülei, mert sok áldozattal, de „rosszul" nevelték. A gyermeket hittel neveltük s ha a szülő eddig nem volt, komolyan Istenben hívő, siessen megváltozni. Mert hogy nevelhet - valakit hívővé, azaz boldoggá hitetlen ember? Hogy nevelhet valakit erős, egészséges lelkűvé, aki maga beteg lélekben? A keresztségben mint szülők és keresztszülők afelől teszünk fogadást, hogy a kisdedet egyházunk hű és hitvalló tagjának neveljük. El tudjuk-e végezni ezt a nagy és szent kötelességet? Neveljük hívővé a. gyermeket, ha azt akarjuk, hogy boldog legyen az életben. Neveljük példaadással s imádkozzunk érte hogy Isten azt adja meg mindig neki, amire igazán szüksége van és életének javára válik. A gyermek csak ideiglenes ajándék Istentől. Igazán Istené, mert ő az élet Ura s bármikor ismét: elveheti tőlünk. Nem a miénk s nem mondhatjuk: azt teszem a gyermekemmel, amit akarok, akár még agyon is üthetem. Ez hitetlen pogányság, mert a gyermekkel nem rendelkezhetünk szabadon s testével és lelkével meg súlyos büntetés és bűnhődés nélkül sohasem kegyetlenkedhetünk. A gyermek Istené. De amíg a miénk, — ha két napig, ha hatvan évig — a mi életünk gazdagodik meg általa., mert megtanulhattuk, mit jelent: szülőnek lenni.
  Istené a gyermek, mert Isten a gyermekértis odaadta egyszülött Fiát, az Úr Jézus Krisztust. Jézus, amikor hozzávitték az édesanyák, ölébe vette és megáldotta a kisdedeket. Hulló vérével eredendő és elkövetett vétkeikből őket is megmossa, a keresztség szentségében megváltó szeretetét nékik is ki- jelenti s az Isten kegyelmi szövetségébe való felvételüket megpecsételi. Milyen boldog a szülő, aki ilyen hittel tudja fogadni Isten kezéből gyermekét, ilyen szemmel néz rá s ilyen lélekkel neveli.

  Református Traktátus Sorozat, 143. szám. Felelős kiadó: Virágh Sándor. Budapest, VIII., Kisfaludy-utca 28 Ja, III. 2. Csekkszámla száma: Református Traktátus sorozat, 1729. Egy példány ára 2 fillér. -.8.418-42 — Bethánia, Budapest. — Felelős: Horváth János.

 • Törzs:

  Sok templomban ma azt tanítják, hogy tegyetek jót és tartsátok meg a törvényt. A baj azzal van, hogy pont ezt nem tudja megtenni az Istentől elszakadt ember. Jónak lenni és jót tenni. Kisebb nagyobb eredményeket ugyan érhet el, de soha nem fogja elérni azt a szintet, hogy a mennybe jusson. A Biblia tanítása alapján elmondhatjuk, hogy az ember két úton mehet be a mennybe:

  1) A bűn nélküli ember. Ebből én automatikusan kiestem. Az ember akarva, akaratlanul követ el kisebb-nagyobb bűnöket.
  2) Kegyelemből a Jézus Krisztusba vetett hit által. A Biblia azt írja erről, hogy „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” Ef. 2,8 Az üdv elnyerése nem tőlünk van tehát, nem az ember teljesítménye, hanem Isten ajándéka. A kegyelmet nem érdemeljük meg mégis kapjuk. Isten ajándékaként. Az ajándék pedig akkor lesz az enyém ha azt elfogadom.

  Mit NEM kell tenni üdvösségünk érdekében? Megjavulni (mert nem tudunk), a törvény cselekedeteit megtartani, jót cselekedni, mutatni kívülre, hogy mi milyen nagyszerű törvénytisztelő, erkölcsös, jó emberek vagyunk. (Valakiknek ez megy, de ettől függetlenül ők is elveszett emberek, hisz Isten az álarc mögé lát, a szívek mélyébe, tudja, hogy mi lakik bennünk. Akik az emberi cselekedetekbe bíznak menthetetlenül elvesznek, mert akkor saját teljesítményükbe bizakodnak ami nem elegendő a mennybe jutáshoz. A Bibliában Jézus nyíltan kijelenti, hogy „senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” János 14,6)

  Mit tehetünk hát? Ne magunk teljesítményére, hanem Jézus ajándékára tekintsünk. Adjuk fel önmegváltáshoz fűzött minden reménységünket és fogadjuk el Jézustól az elkészített ajándékot. Ehhez először nézzünk szembe önmagunkkal. Őszinte imádságban valljuk meg Jézusnak gyengeségeinket, bűneinket, erőtlenségeinket. Vagyis jöjjünk Hozzá úgy ahogy vagyunk. Leplezetlenül. Titkok nélkül. Ne feledjük mit mond az ige: „Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer.” Péld. 28,13 Mondjuk el tehát a mi bűneinket, fejezzük ki miattuk bánatunkat. Utána elimádkozhatjuk akár ezt az ismert imádságot: Uram Jézus szükségem van Rád. Köszönöm, hogy magadra vállaltad az én bűneimnek büntetését és meghaltál értem a kereszten. Kinyitom életem kapuját, és befogadlak Téged, mint Uramat, Megváltómat. Te irányítsd az életemet, tégy olyanná, amilyennek Te akarod, hogy legyek. Ámen

  A hitből élő ember már nem kérkedik teljesítményével, de nem is bizakodik abba mert tudja, hogy Kinek köszönheti megváltását, és hogy mi volt annak az ára. Ami jót tesz már nem az üdvösség biztosításának az előfeltételeként teszi, mintha elvárna érte valamit Istentől, hanem az Iránta érzett hálából. Üdv szempontjából nincs jelentősége. Teszi mert örömet okoz neki. Nem várva hálát, dicséretet mert nem azért teszi, hogy neki mondjanak köszönetet, hanem azért teszi mert ő hálás Istennek az ajándékáért. ;)

 • Törzs:

  Weblapunk eddig 5.6-os php verzió futott, aminek a támogatása lejárt. A mai nap frissítettem a 7.3-as verzióra, itt viszont fellépett kisebb probléma, amivel itt foglalkoznak: https://www.drupal.org/project/ubercart/issues/2996600 Isten kegyelméből sikerült a magvető rendszerét újra hibátlanná tennem.

  Viszont nem működik sem a magyar, sem a szlovák oldalon Spurgeon online áhítatai. Keresem a hibát ill. keresem a segítséget, amint útbaigazítanak, igyekszem mihamarabb kiküszöbölni a hibát.

  Köszönve megértésüket, imádságban hordozásukat, maradok szeretettel: Izsmán Jónás

 • Törzs:

  Kedves látogató! A mai naptól kezdve lehetséges a regisztráció nélküli vásárlás is. :)

  Szeretettel: magveto.sk

 • Törzs:

  Mint már bizonyára észrevette több honlapnál a böngésző kiírta, a bejelentkezésnél, hogy a honlap nem biztonságos. Ennek oka, hogy a legtöbb böngészőnél már nem elegendő egyszerű http honlap létrehozása ahogy sok-sok millió weboldalnál volt ez mind a mai napig, hanem a kommuniukációt titkosítani kell. Ezt úgy ismerhetjük fel egy honlapnál, hogy http helyett https van írva, ill. a honlap neve előtt megjelenik egy zöld lakat. Mint pl. az összes banknál... ;)

  Mivel nem tudjuk, hogy az átállás okoz-e problémákat a rendszer működésében megkérjük, hogy ha bármilyen hiányosságot talál oldalunk használata közben, jelezze, hogy orvosolni tudjuk a problémát.

  Köszönjük szépen a segítséget.

Hírlevél

Kosár

0 Tétel 0,00€

Kiadványaink

Előjegyezhető termékek:

Bolt ajánló:Amennyiben Ön Magyarországról szeretne rendelni, ajánljuk kiemelt magyarországi partnereinket:


Top nézettség:

Ajánlott szerzők:Kifutó termékek


Ha szeretne tudni az újdonságokról, lájkoljon minket a Facebookon

Reklám

Szeretettel ajánljuk keresztyén barátaink vállalkozását:


www.magyarpozsony.hu
Kirándulás Pozsonyba, magyar vezetővel.rybka.sk reklámjai:Smink